Algemene voorwaarden

Invoering

Door een bestelling te plaatsen op www.loulouinterior.nl, accepteert u dat u
een product koopt onder de volgende algemene voorwaarden van loulou
interior & lifestyle
.

De Algemene Voorwaarden zijn altijd van toepassing tussen u en loulou
interior & lifestyle
wanneer u een bestelling plaatst via de
website (www.loulouinterior.nl) of wanneer u deze gebruikt.

De algemene voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als klant
van loulou interior & lifestyle. Lees deze aandachtig
door. We raden u ook aan de algemene voorwaarden op te slaan of af te drukken,
zodat u ze later opnieuw kunt raadplegen.

Definities

Loulou interior & lifestyle: een eenmanszaak naar
Nederlands recht, gevestigd in Son en Breugel (Nederland) en bij de Kamer van
Koophandel onder KvK nummer: 77824161.
Site: de website www.loulouinterior.nl en al zijn sub domeinen.
Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van
beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met loulou
interior & lifestyle
.
Product(en): het product(en) zoals aangeboden op de site.
Overeenkomst: elke regeling of overeenkomst tussen loulou
interior & lifestyle
en de Klant waarvan de Algemene
Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
Algemene voorwaarden: de huidige algemene voorwaarden van loulou
interior & lifestyle
.

2.
Toepasselijkheid 

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en
leveringen van en overeenkomsten met loulou interior &
lifestyle
, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Indien de Klant andere bepalingen of voorwaarden van toepassing
verklaart in zijn bestelling, bevestiging of via een ander communicatiemedium,
binden dergelijke bepalingen alleen aan loulou interior &
lifestyle
indien en voor zover loulou interior & lifestyle deze uitdrukkelijk
schriftelijk heeft aanvaard.

Prijzen en informatie

3.1 Alle prijzen zoals weergegeven op de site en op ander materiaal
afkomstig van loulou interior & lifestyle zijn inclusief
belastingen en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij
anders vermeld op de site.

3.2 Indien verzendkosten in rekening worden gebracht, worden deze
duidelijk op de site vermeld voordat de overeenkomst wordt gesloten. De
verzendkosten worden apart weergegeven in het bestelproces.

3.3 De inhoud van de site is met de grootste zorg samengesteld. Loulou
interior & lifestyle
kan echter niet garanderen dat alle
informatie op de site te allen tijde correct wordt weergegeven en/of volledig
is. Alle prijzen en andere informatie die op de site en op ander materiaal van loulou
interior & lifestyle
wordt weergegeven, kunnen typefouten
en/of programmeerfouten bevatten. Loulou interior & lifestyle kan niet
verantwoordelijk worden gehouden voor dergelijke typografische en/of
programmeerfouten en behoudt zich het recht voor om dergelijke fouten te allen
tijde te corrigeren.

3.4 Loulou interior & lifestyle kan niet
verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele afwijkingen tussen de
kleur/textuur van het Product ten opzichte van het Product zoals weergegeven op
de Site.

Totstandkoming van de
overeenkomst

4.1 De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment
dat de Klant het aanbod van loulou interior & lifestyle aanvaardt, welk
aanbod onderworpen is aan de Algemene Voorwaarden.

4.2 Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard,
bevestigt loulou interior & lifestyle ook de ontvangst van
de aanvaarding van het aanbod langs elektronische weg.

4.3 Indien blijkt dat de Klant bij het accepteren of anderszins aangaan
van de Overeenkomst onjuiste gegevens heeft verstrekt, heeft loulou
interior & lifestyle
het recht zijn verplichtingen op te
schorten totdat de juiste gegevens van de Klant zijn ontvangen.

4.4 Loulou interior & lifestyle behoudt zich
uitdrukkelijk het recht voor om de bestelling van een Klant zonder opgave van
redenen te weigeren.

Uitvoering van de
overeenkomst

5.1 Zodra loulou interior de bestelling van een Klant heeft ontvangen en
de aanvaarding daarvan heeft bevestigd, zal deze de producten overdragen aan
het transportbedrijf zoals gekozen door loulou interior &
lifestyle
. Het transportbedrijf stuurt de producten vervolgens naar de Klant.

5.2 Loulou interior & lifestyle is bevoegd om derden
in te schakelen bij de nakoming van haar verplichtingen onder de Overeenkomst.

5.3 De site bevat informatie over de wijze van levering van de producten
en een schatting van de termijn waarin de producten aan de klant worden
geleverd.

5.4 Indien loulou interior & lifestyle niet in staat is de
producten binnen dertig (30) dagen na de bevestiging van acceptatie van de
bestelling te leveren, zal zij de Klant hiervan op de hoogte brengen. In een
dergelijk geval kan de Klant besluiten om ofwel een nieuwe leverdatum overeen
te komen of de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Loulou
interior & lifestyle
kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor eventuele vertragingen in het leveringsproces.

5.5 Loulou interior & lifestyle adviseert de Klant om
de Producten bij ontvangst te inspecteren en eventuele gebreken binnen twee (2)
dagen na levering per e-mail te melden.

5.6 Zodra het Product is afgeleverd op het door de Klant opgegeven
afleveradres, gaat het risico van het Product volledig over op de Klant.

Intrekking / Retour

6.1 De Klant heeft het recht om het Product binnen veertien (14) dagen na
levering van het Product aan de verkoper te retourneren.

6.2 De Klant moet Loulou interior & lifestyle op de hoogte brengen
van zijn wens om het Product te retourneren door een retour aan te vragen via
de mail info@loulouinterior.nl binnen de bovengenoemde periode van
veertien (14) dagen nadat het Product aan de Klant is geleverd. Deze aanvraag
moet de volgende informatie bevatten: bestelnummer, naam, telefoonnummer,
e-mailadres, titel product met het aantal en afleveradres. Na ontvangst van
deze e-mail verstrekt loulou interior & lifestyle een Retour Formulier aan
de Klant. De klant draagt de kosten voor verzending van de producten naar loulou
interior & lifestyle
.

6.3 Geretourneerde producten moeten ongebruikt, onbeschadigd zijn en
worden geretourneerd in de originele ongeopende verpakking met de originele
pakbon. Retourzendingen die niet aan alle bovengenoemde voorwaarden voldaan,
worden niet geaccepteerd. Maatwerk producten- en meubels alsmede SALE-items
kunnen niet retour.

6.4 De Klant is verantwoordelijk voor de gekozen verzendwijze van de
retours. Het risico van het Product gaat over op loulou
interior & lifestyle
wanneer loulou
interior & lifestyle
het Product heeft ontvangen. Dit
betekent dat loulou interior & lifestyle niet verantwoordelijk
kan worden gehouden voor retours die (bijvoorbeeld) verloren gaan en/of
beschadigd raken bij het retourneren. We raden u daarom aan de retourzending
zorgvuldig in te pakken, wij attenderen erop gebruik te maken van het originele
verpakkingsmateriaal, en de status van de retourzending voor het pakket met de
geretourneerde producten in de gaten te houden. Loulou
interior & lifestyle
maakt geen uitzonderingen op dit
beleid.

6.5 Na ontvangst en acceptatie van de geretourneerde producten zal loulou
interior & lifestyle
het totale aankoopbedrag binnen dertig
(30) dagen aan de klant terugbetalen.

Betaling

7.1 De Klant betaalt de verschuldigde bedragen aan loulou
interior & lifestyle
in overeenstemming met het bestelproces
en via de op de Site geselecteerde betaalmethode. loulou
interior & lifestyle
is vrij om elke betaalmethode van zijn
keuze aan te bieden en kan deze betaalmethoden op elk moment wijzigen.

Garanties &
Conformiteit

8.1 Loulou interior & lifestyle garandeert dat de
Producten geschikt zijn voor het beoogde gebruik, zoals beschreven op de Site.

8.2 loulou interior & lifestyle biedt alleen
garanties voor producten die op de site zijn gekocht en alleen vergezeld gaan
van een geldig ontvangstbewijs of aankoopbewijs.

Klachtenbehandeling

9.1 Als de Klant klachten heeft met betrekking tot een Product (in
overeenstemming met artikel 8 getiteld, “Garanties & Conformiteit”), of met
betrekking tot andere aspecten van de Site of de service van, kan hij een
klacht indienen per e-mail. De contactgegevens van loulou
interior & lifestyle
worden verstrekt aan het einde van de
Algemene Voorwaarden.

9.2 Loulou interior & lifestyle zal zo snel mogelijk,
en in elk geval binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de klacht, op de klacht
reageren. Als loulou interior & lifestyle niet in staat is
binnen deze periode een inhoudelijke reactie op de klacht te formuleren,
bevestigt loulou interior & lifestyle de ontvangst van de
klacht binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de klacht en geeft een indicatie
van de termijn waarbinnen deze verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie
aan de Klant te kunnen geven.

Aansprakelijkheid

10.1 De totale aansprakelijkheid van loulou
interior & lifestyle
ten opzichte van de Klant wegens een
toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst is beperkt tot
een vergoeding die niet hoger is dan de prijs die voor die specifieke
Overeenkomst is bepaald (inclusief btw en verzendkosten).

10.2 Loulou interior & lifestyle kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade of verliezen, waaronder,
zonder beperking, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies
van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.

10.3 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in dit artikel 10, is loulou
interior & lifestyle
niet aansprakelijk, ongeacht de gronden
waarop een actie of procedure kan worden gebaseerd. De beperkingen uiteengezet
in dit artikel 10.3, vervallen echter van toepassing indien en voor zover de
schade het gevolg is van een opzettelijke daad of grove nalatigheid van loulou
interior & lifestyle
.

10.4 Loulou interior & lifestyle is slechts
aansprakelijk jegens de Klant wegens een toerekenbare tekortkoming in de
uitvoering van een Overeenkomst indien de Klant onverwijld schriftelijk
ingebrekestelling geeft aan loulou interior & lifestyle, waarin een redelijke
termijn wordt bepaald waarin loulou interior & lifestyle de mogelijkheid heeft
om de ingebrekestelling te herstellen. De ingebrekestelling dient een zo
gedetailleerd mogelijke omschrijving van de ingebrekestelling te bevatten,
zodat loulou interior & lifestyle in staat is adequaat
te reageren en/of adequaat te handelen.

10.5 Elke gebeurtenis die aanleiding geeft tot schadevergoeding is altijd
onderworpen aan de voorwaarde dat de Klant de schade of verlies zo snel
mogelijk, maar uiterlijk binnen zeven (7) dagen nadat de schade is ontstaan,
schriftelijk aan loulou interior & lifestyle heeft gemeld.

10.6 Loulou interior & lifestyle is niet gehouden tot
vergoeding van enige schade die de Klant heeft geleden als gevolg van een
“overmacht situatie”, zoals bedoeld in artikel 6:75 BW (“ DCC “). Dit omvat
onder andere (en zonder beperking) het evenement dat een door loulou
interior & lifestyle
ingeschakelde derde partij niet in
staat is om zijn verplichtingen na te komen als gevolg van een geval van
overmacht.

Eigendomsvoorbehoud

11.1 Zolang loulou interior & lifestyle geen volledige
betaling voor de Producten heeft ontvangen, behoudt loulou
interior & lifestyle
de eigendom van de Producten.

Persoonlijke
gegevens

12.1 Loulou interior & lifestyle zal de persoonlijke
gegevens van de Klant verwerken in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden /
privacy voorwaarden zoals gepubliceerd op de Site.

Slotbepalingen

13.1 De Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst worden uitsluitend
geïnterpreteerd in overeenstemming met en worden uitsluitend beheerst door Nederlands
recht.

13.2 Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met de Algemene
Voorwaarden en de Overeenkomst, met inbegrip van geschillen over het bestaan en
de geldigheid daarvan, wordt indien geen minnelijke regeling kan worden
bereikt, beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter waar loulou
interior & lifestyle
haar voorkeur naar heeft.

13.3 In het geval dat een van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden
ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, dan zullen de overige bepalingen
worden geïnterpreteerd alsof dergelijke ongeldige bepalingen niet hierin zijn
opgenomen.

Dergelijke ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen worden dan geacht te
zijn vervangen door een bepaling die zo dicht mogelijk aansluit bij de
bedoeling van loulou interior & lifestyle bij het invoegen van
de oorspronkelijke bepaling.

Contact details

Mocht u na het lezen van de Algemene Voorwaarden nog vragen, klachten of
opmerkingen hebben, neem dan per e-mail contact met ons op.

Loulou Interior

E-mail: info@loulouinterior.nl

KvK nummer: 77824161

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 01-01-2021.